Op weg naar stap 5, keuze voorkeursscenario

1279 keer bekeken 2 reacties

De Kerngroep van het Coproductieteam Centrumplan heeft niet stilgezeten in deze zomermaanden. Na gesprekken met ongeveer 80 belanghebbenden, volgde een analyse van de inbreng en werd gewerkt aan scenario’s.

Op donderdag 16 juli waren deze betrokkenen in verschillende sessies welkom voor tekst en uitleg over de voorlopige uitgangspunten voor het Centrum in Boerderij Polderzicht. Ook leden van de gemeenteraad en leden van de Klankbordgroep Centrumplan waren hierbij aanwezig.

Ambitiedocument als kompas
Met het ambitiedocument als Kompas werkte de Kerngroep aan de hand van de thema’s Ruimte, Historiciteit en Retail/Horeca uitgangspunten uit voor de gebieden Dorpsstraat, ‘t Kampje/Graskeienterrein en het Haventje.

Centrum = prettig verblijfsgebied
Voorop staat dat het centrum een prettig verblijfsgebied moet zijn. Het ‘snelle’ verkeer is daar te gast en langzaam verkeer wordt gestimuleerd.

Het hele centrum krijgt een uitstraling passend bij het historische karakter, bij voorkeur door een zo uniforme mogelijke inrichting. De gekozen inrichting dient bij te dragen aan de levendigheid, gastvrijheid en economische vitaliteit. Duurzaamheid toekomstbestendigheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke kernkwaliteiten om bijvoorbeeld op veranderende (mobiliteits) gewoonten te kunnen reageren.

Het centrum biedt voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers. Verder is er ruimte voor  kort en middellang parkeren. Lang parkeren past straks niet meer in het centrumgebied. Dit zou meer aan de buitenranden van het dorp gefaciliteerd moeten worden.

‘t Kampje/Graskeienterrein
Het Kampje krijgt een duidelijk herkenbaar historisch hart met daarnaast ruimte voor spelen en verblijven en op een terras zitten. De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen, met bijvoorbeeld een jeu de boules baan. Daarnaast is het water bij de kerk of de pastorie, makkelijk openbaar toegangelijk.

Voormalig Rabobankgebouw
In het voormalige Rabobankgebouw past kleinschalige detailhandel, horeca en wonen.
Om te zorgen voor een betere kwaliteit van toegankelijkheid en verblijven zou de Kerkstraat iets breder moeten worden. De verwachting is dat de eigenaar kiest voor sloop/nieuwbouw van het gebouw. Als dat gebeurt ontstaat ruimte om een verbreding van de Kerkstraat ook daadwerkelijk te realiseren. Daarmee zou de verbinding tussen en ‘t Kampje en de Dorpsstraat ook verbeteren.

Haventje
Een van de uitgangspunten is dat de supermarkt op de huidige locatie bij het Haventje blijft. Uit de gesprekken met een geïnteresseerde kwalitatief hoogwaardige supermarktketen en met de huidige exploitant van de PLUS Supermarkt komt naar voren dat dit goed mogelijk is. Er bestaan wensen om in de toekomst de verblijfsfunctie van het Haventje uit te breiden, bijvoorbeeld met horeca aan het water, een lange steiger en meer waterrecreatie.

Vervolgproces
De Kerngroep schrijft een voorstel voor de raad. Dit wordt ook afgestemd met de Klankbordgroep. Vervolgens gaat het voorstel naar het college. Het college moet besluiten dat het voorstel geschikt is om aan de raad voor te leggen. Vervolgens beoordeelt de raad of het in coproductie opgestelde document voldoet aan de opdracht: Haalbare uitgangspunten formuleren voor een levendig en toekomstbestendig centrum. De gemeenteraad bepaalt ook het beschikbare budget voor de uitvoering. Verder is de bereidheid van de vastgoedeigenaren om te investeren van belang.

De komende weken wordt nog hard gewerkt om alle reacties te verwerken in het einddocument. Volgens de planning wordt dit document met uitgangspunten in september aan de raad voorgelegd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

test

03-08-20 om 16:00

even kijken

Chris van der Linden, Duivendrecht

31-07-20 om 14:53

Na vele maanden van publicitaire stilte is het erg prettig over Centrumplan Ouderkerk eind juli 2020 een positief getoonzet voortgangsverslag te lezen. Hopelijk komt dit verslag ook in het Weekblad voor Ouder-Amstel vooral omdat uitgewerkte opdrachten van en door het coproductieteam voortborduren op het Ambitiedocument Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel d.d. december 2019.

Echter het is jammer dat voor een (politiek) haalbaar en realistisch Centrumplan Ouderkerk op hoofdlijnen, zoals begin dit jaar door de Raad besloten, is meer tijd nodig want teveel en te grote onzekerheden. Ik denk hierbij aan 't Haventje, de Kerkstraat, het voormalige bankgebouw en het graskeienveld. 

Met voornoemde onzekerheden een stedenbouwkundig ontwerp uitwerken is de goden verzoeken.

Chris van der Linden uit Duivendrecht

Cookie-instellingen