Rapport Spijkers met koppen

2419 keer bekeken 7 reacties

Er is een ei gelegd. Woensdag 12 augustus kon de kerngroep het rapport Spijkers met Koppen’, bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan, indienen bij het college .

Er is een ei gelegd. Woensdag 12 augustus kon de kerngroep het rapport Spijkers met Koppen’, bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan, indienen bij het college.

Een eindrapport dat niet alleen de uitgangspunten en kaders voor een stedenbouwkundig plan weergeeft, maar ook ingaat op ontwikkelingen qua gebruik, beleid en gezamenlijke verantwoordelijkheden welke horen bij een toekomstbestendig en levendig dorpscentrum.

En nu is het stuk de bestuurlijke procedure in. Na het college wordt op vrijdag 28 augustus het rapport aangeboden aan de raad.

Op donderdag 3 september geeft de werkgroep een toelichting op de totstandkoming van het rapport, het proces en de diverse afwegingen aan de gemeenteraadsleden. Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen live te volgen via www.ouder-amstel.nl.  De raad behandelt het rapport op 17 september 2020 in de commissie Grote Projecten en op 24 september in de gemeenteraad.

Klik hier voor de agenda en stukken van de commisie Grote Projecten.

 

Dank je wel

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van dit rapport was indrukwekkend. In onze ontmoetingen hoorden we wat, vanuit ieders eigen perspectief, echt belangrijk is voor het centrum. In het rapport hebben we de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht en geprobeerd de inzichten en belangen zoveel mogelijk recht te doen.

Wij bedanken graag iedereen voor hun inbreng, bestaande en nieuwe inzichten, creativiteit en kritische blik.

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Chris van der Linden

15-03-21 om 16:26

Coproductieproces “Spijkers met Koppen”

Op 11 maart 2021 vergadert de commissie burger en bestuur.

Onderwerp is onder andere behandeling van het rapport Evaluatie coproductieproces “Spijkers met Koppen”. Voor Ouderkerkers hét onderwerp. Maar het proces krijgt geen aandacht. Vliegen afvangen en de procesevaluatie versteren houden commissieleden bezig wat te horen en zien is op de monitor. Een bestuurlijke wanvertoning en een voor inwoners van Ouderkerk onverwachte kennismaking met de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing (= WBV).

Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing?

Van deze werkgroep hebben de Ouderkerkers nog nooit gelezen of gehoord en zeker niet in het kader van een vernieuwde (burger)participatie betreffende coproductie van het Centrumplan.

Als dhr Alberts (PvdA) stelt dat er niet voor niets een WBV is zegt dhr De Vré (CDA) hem wel te begrijpen. Dhr De Vré sluit zich aan bij hetgeen Alberts stelt en zegt dat de WBV er juist voor coproductieprocessen is en dat het bepaald geen gekke suggestie is als de WBV hiermee bezig gaat.

De voorzitter reageert hierop door te veronderstellen dat de WBV nog bestaat. Ja, deze werkgroep bestaat nog. Na handopsteken blijken de leden: Koek (OAA), Slats (VVD), Van Keep (D66) en Alberts (PvdA).

De voorzitter concludeert dat er voor de WBV een taak wacht. Dit wordt met een knik van lid Koek  uit de werkgroep bevestigd want de gedachte is dat de griffier heeft meegeluisterd dus die zal de WBV – leden vast wel benaderen om hiervoor een planning te maken. Een onbehoorlijke reactie want de werkgroepleden zullen dan toch eerst de wensen voor een vernieuwde (burger)participatie aan de griffier kenbaar moeten maken.

Dhr De Vré meldt nog dat hij gaat werken aan een motie (vreemd) waarbij hij uiteraard alle fracties zal betrekken.

Chris van der Linden

richard samsom

02-10-20 om 10:27

Wanneer je Ouderkerk rondom het kampje echt leuk en gezellig wilt maken dient de de Kerkstraat tussen huis Vega en de brug 1-richting verkeer (voor auto's) te worden, nu is het vaak een hemeltergende chaos, erg vervelend maar ook zeer lelijk! En daar willen Ouderkerk toch vanaf? 

Dan kunnen de fietstoeristen (nee, niet de wielrenners) die meestal niet echt handig zijn op de fiets ook makkelijker doorstromen. Ondanks dat ik lees toerisme niet te stimuleren zal je daar toch zeker serieus rekening mee moeten houden! En het levert natuurlijk vd middenstand ook wel wat op!

Chris van der Linden, Duivendrecht

13-09-20 om 9:50

Beste Janet,

In de communicatie over Centrumplan Ouderkerk piept en kraakt het overal wat niet met jouw handreiking is op te lossen. Het college speelt linke politieke spelletjes dat mag zij. Dat jij probeert het kromme poogt recht te zetten is je goed recht maar kan niet verhinderen dat het college na ontvangst van 'Spijkers met Koppen' zeer discutabele en ongeloofwaardige beslissingen neemt.

Hieronder plaats ik nog een bijdrage op het digitale Weekblad voor Ouder-Amstel. Het ga je goed.

Centrumplan Ouderkerk

Donderdag 17 september 2020 praat de gemeenteraadscommissie grote projecten over voorstellen van het college betreffende het Centrumplan Ouderkerk. De agenda bevat de bijlagen 'Spijkers met Koppen', definitief raadsvoorstel en definitief raadsbesluit. Naar nu blijkt hebben gemeenteraad en team coproductie van het college ook nog als bijlage ontvangen het memo 'Voorbereidend werk op besluit Centrumplan'. Dit memo moet vanzelfsprekend ook kenbaar gemaakt worden aan de bewoners. Of zijn er soms wethouders en fracties die hier tegen zijn?

In geval het memo niet openbaar is zal dat ertoe leiden dat luisteraars tijdens het overleg afhaken. Zij hebben geen houvast en kunnen er geen touw aan vastknopen. Daarbij het feit van een armoedige geluidsband die het regelmatig laat afweten (8 september 2020) of niet/te laat na een pauze (10 september 2020) aangezet wordt. Iets voor griffier of commissievoorzitter?

Trouwens waarom was er dinsdag 8 september 2020 een besloten raad? Het ging toch over voorbereidingsbesluit Centrum Plan? Er is bewoners toch transparantie en openheid beloofd? Of zijn college- én raadsleden al zo verdeeld over het Project Centrumplan Ouderkerk dat ze als kikkers vrij spel hebben? En waarom zijn in het authentieke collegeverslag van 18 augustus 2020 betreffende alle besluiten Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel gewijzigd in het zinnetje: “Aangehouden zodat aanvullende vragen kunnen worden beantwoord.”?

En wat moeten de kikkers in de raad met het collegebesluit van 25 augustus 2020:

“Het kader “financieel neutraal” niet meer te hanteren en college opdracht te geven om met inzet van al gereserveerde budgetten en nieuw aan te trekken middelen, met een stedenbouwkundig uitvoeringsplan te komen. Garantstelling van cofinanciering voor de bijdrage van het SLS-fonds”

Voor bewoners die verder kijken dan het eigenbelang zal het duidelijk zijn dat er over dit ruimtelijke project in college en in raad eensgezindheid ver te zoeken is.

Janet Dunning

11-09-20 om 9:17

Hallo Chris, graag wil ik jou uitnodigen wanneer je twijfelt of voordat je aannames doet eventueel contact te leggen met iemand uit de kerngroep/klankbordgroep. Deze uitnodiging geldt overigens voor iedereen! Want iets meer achtergrond, toelichting of aanvulling kan al snel een hoop verhelderen en ruis voorkomen.

De invulling en volgorde* van de agenda van 3 sept bijvoorbeeld. *Je schrijft onderstaand overigens dat eerst de inhoud en daarna de financiën zijn behandeld terwijl dit op de 3 sept juist andersom is gepresenteerd: eerst de financiën, daarna de inhoud. De kerngroep heeft heel bewust voor deze volgorde gekozen. Dus ja, ik durf jou wijs te maken dat óók de personen die jij noemt hiervoor hebben gekozen en achter staan.... misschien is het zelfs wel zo voorgesteld door één van deze personen... ;-). Het komt hoe dan ook niet uit de koker van Peter. Gelukkig is hier dus geen sprake van een politiek spelletje en hoeven we hem hier ook niet op aan te spreken.

PS, dank voor je complimenten wat betreft het voorzitterschap.

Chris van der Linden, Duivendrecht

07-09-20 om 19:31

Chris van der Linden, Duivendrecht, 7 september 2020

Beste Janet,

Bedankt voor de goede invulling van het voorzitterschap. Je deed het voortreffelijk ook al mocht je de behandeling van de agenda niet losjes laten verlopen.

Gelukkig geef je bijtijds antwoord op mijn reactie want pas over anderhalve week, de 17e september, vindt behandeling van 'Spijkers met Koppen' in de Raadscommissie Grote Projecten plaats. Tussentijds kunnen de leden van de Klankbord- en Kerngroep intern van gedachten gedachten wisselen over de gevolgen van de toelichting van Peter. Anders dan Rob Fijlstra, Rita Smit, Ed Auee en andere leden van de Kerngroep zijn de beweringen van Peter in zijn toelichting politiek geladen en gaf hij daarmee de aanwezige lokale politici voor het komende commissieoverleg munitie om enkel over 'wie betaald dat' te praten.

Zoals op 3 september al verwoord is zullen alle fracties, ook de 17e, rapport/visie 'Spijkers met Koppen' de hemel in prijzen. Echter de inhoud van 'Spijkers met Koppen' is op de toelichtende bijeenkomst bewust niet op de eerste plaats van de agenda gezet maar door een select groepje. Dat is een politiek spelletje. Janet, je wilt mij toch niet wijsmaken dat Rob, Rita, Ed en anderen niet enthousiast hadden willen beginnen met een toelichting op 'Spijkers met Koppen'? Daar mag Peter best op aangesproken worden. Hij is toch adviseur en deskundige?

Ook de wijze waarop Peter de bekostiging aan de orde heeft gesteld roept indringende vragen op omdat leden van de Gemeenteraad niet zitten te wachten op een nog verder uit de hand lopende begroting voor 2021 en volgende jaren waarmee al miljoenen gemoeid zijn. Waarom zegt Peter op geen enkel moment dat Ouder-Amstel met tenminste een miljoen over de brug moet komen en dat hij achter die opvatting staat?

Veel betekenend is de reactie van de aanwezige volksvertegenwoordig(st)ers als Peter vraagt of er nog vragen zijn. Niemand reageert. Wat deze politici na afloop van de toelichting wel doen in De Vrije Handel. Vuurwerk! Vanzelfsprekend over de kosten maar niet over realisering van inhoudelijke voorstellen in het rapport/visie 'Spijkers met Koppen'.

Janet Dunning

06-09-20 om 17:37

Dankjewel Chris voor je uitgebreide (geciteerde) weergave van de toelichting op de financiële paragraaf die Peter Oussoren op 3 sept. tijdens 'de rondleiding door de werkplaats' heeft gegeven. Deze informele avond met de raads- en commissieleden stond voornamelijk in het teken van nadere toelichting op de standkoming van het rapport 'Spijkers met Koppen'bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan. Welke afwegingen hebben plaats gevonden, welke keuzes zijn waarom gemaakt, welke alternatieven zijn onderzocht, welke dilemma's liggen (nog) voor etc. Elke toelichting tijdens deze avond, dus óók die van Peter, vond plaats uit monde van de gehele klanbordgroep. Alle leden van de klankbordgroep zijn terug te vinden in het colofon op de 1e pagina in het rapport. Hopelijk beantwoord dit alsnog jouw vraag.

Net als jij zijn wij - de klankbordgroep - blij met de uitkomst, de stip op de horizon, die nu voorligt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 'Spijkers met Koppen' wordt omarmd en we met de politiek de laatste losse, mogelijk wat moeilijke, eindjes kunnen slechten. Wij kijken er in ieder geval naar uit de komende maanden de benodigde vervolgstappen te kunnen zetten.

Chris van der Linden, Duivendrecht

06-09-20 om 10:13

Peter Oussoren stelt zich voor en vertelt dat hij is aangetrokken als adviseur bij adviezen voor vastgoed, financiering en participatietraject.

 

De gekozen volgorde der agenda onderwerpen vindt Peter deze avond verbazingwekkend want andersom. Eerst de inhoud en daarna beantwoording van de vraag wat dat allemaal kost.

 

Eigenlijk is de Klankbordgroep en Kerngroep met de inhoud, welke op hoofdlijnen te definiëren bouwstenen geeft, nog niet zover, zegt Peter, zodat je ook niet kunt zeggen wat die inhoud precies gaat kosten.

Bijvoorbeeld: 'auto te gast' wat kost dat? Gaan we dat doen met asfalt of met platinakinderkopjes? Wat voor structuur/uitvoering ga je daaraan geven? Er zit nog heel veel marge in de aangeleverde cijfers. Overduidelijk is dat de cijfers geen absolute waarheid geven. Het is heel eenvoudig te zeggen dat er in de cijfers een bandbreedte van 30% meer of 30% minder zit wat besluitvorming moeilijker maakt. Enig houvast is nodig. Maar de manier waarop het echt uitgevoerd gaat worden weet nog niemand.

 

Vragen hierover wil Peter graag op het niveau van verduidelijking want inhoudelijke vragen en financiën pas aan het eind van dit traject. Voor verduidelijking staat hij uiteraard paraat.

 

Uitvoering hoeft natuurlijk niet in één keer. Sommige dingen kunnen eerder, andere dingen later. Er zit echter wel een bepaalde mate van urgentie in onderdelen van het totale pakket, zo zegt Peter. Dat zijn mogelijk subsidiabele onderdelen via het Schipholfonds omdat het huidige fonds stopt per 1 januari. Voor onderdelen die daarvoor in aanmerking komen is het noodzakelijk ze vroegtijdig te definiëren en daarom ook vroegtijdig subsidie aan te vragen.

 

Ook aan de opbrengstenkant zijn er nogal wat aannames. Peter noemde zojuist al de mogelijke Schipholsubsidie wat volgens hem nog geen gelopen race is. Die subsidie is een belangrijke post in de inkomstenkant. Normaal gesproken komt Ouderkerk niet in aanmerking voor bijdragen uit het Schipholfonds. Dat is vanwege de ligging. Omdat het Schipholfonds stopt en er nog wat geld over is wordt er gekeken naar hoe gaan we dat nu in de toekomst oplossen. Dat betekent dat er voor subsidiëring wat verruiming mogelijk is op de zogenoemde contourengemeenten en Ouderkerk zou daar onder kunnen vallen. Dat betekent dat als we dit plan nog op de bühne bij het Schipholfonds kunnen krijgen dat het plan wellicht nog voor subsidie in aanmerking komt. Daarover is gesproken met de secretaris van het fonds en die heeft ons een stapje op weg geholpen om dit te doen. Daarover is inmiddels meer contact over geweest en we hebben een soort voorzet gedaan door “Spijkers met Koppen” dat u ook heeft op te sturen naar het Schipholfonds. Daar krijgen we binnen een aantal weken een reactie op. Dan weten we meer. Daarna zouden we eventueel de formele aanvraag kunnen indienen maar waarschijnlijk heeft het fonds net als u daar een aantal vragen over bij het helpen van het concretiseren van deze subsidieaanvraag. Dus dat is de stand van zaken van dat subsidietraject.

 

Maar ook de vastgoedopbrengsten die ook in de opbrengstenkant staan zijn onzeker. Een belangrijke post ook, er staat alleen een redelijk bedrag voor, en die vastgoedopbrengsten zijn onzeker. Omdat vanuit de inhoud we nog niet hebben kunnen definiëren of het ook echt wel wenselijk is om te gaan bouwen op het Graskeienveld of op het Schapenweitje in het centrum.

Een onderdeel van de kwaliteit is natuurlijk ook dat het niet overal bebouwd is, dat er ruimte is.

Maar kan dat nou wel of kan dat nou niet dat is niet gedefinieerd in 'Spijkers met Koppen'. Er zijn suggesties gedaan waarvan men op z'n minst zou kunnen zeggen dat er wat dualisme over bestond binnen deze Kerngroep en ook in de Klankbordgroep.

Nou, laten we daar met deskundig advies, want dat is nu het idee, dieper induiken zodat we ook kunnen zien of dit financieringsmogelijkheden gaat opleveren in de toekomst. Dát is wat het rapport suggereert. En ik hoop dat het ook in die zin kan worden voortgezet.

 

Peter eindigt met een lijstje cijfers dat eindigt op 2,2 miljoen aan uitgaven aan 't haventje, 't Kampje, 't Historisch hart, de Graskeien en de straten en de infrastructuur. Nou, u heeft 'Spijkers met Koppen' allemaal gezien en daaruit heeft u misschien ook kunnen afleiden dat een groot deel van die kosten naar 't Kampje en 't Historisch hart gaan. Daar gaat veel gebeuren, daar gaat veel veranderen.

Graskeienveld zou een nieuw ingericht, veel efficiënter parkeerterrein moeten worden. Dus daar moet ook nog wat geld naartoe.

En de straten en de infrastructuur en de Dorpsstraat en de Kerkstraat dat is een behoorlijke uitgave in de openbare ruimte. Al met al 2,2 miljoen.

 

En die mogelijke opbrengsten, waar ik het net over had, die komen, zeg maar 1,4 miljoen ongeveer, met de Schipholsubsidie en mogelijke bebouwingsvlekken. Waarmee in ieder geval nog bijna 1 miljoen overblijft die sowieso niet gedekt is.

 

Zijn er verhelderende vragen over?

 

Geen van de aanwezige volksvertegenwoordig(st)ers stelt de voor de hand liggende vraag wie Peter nou bedoelt met 'we' terwijl hij voortdurend de indruk wekt met dubbele tong te spreken als hij het heeft over 'we'. Zijn die 'we' leden van zijn eigen adviesbureau, leden van het college of leden van het coproductieteam of nog anderen? Dit gegeven geeft bij mij een zeer onaangenaam gevoel niet in de laatste plaats omdat 'Spijkers met Koppen' een uitstekende visie is.

Cookie-instellingen